NewCom 56kifxspa modem HELP!

NewCom 56kifxspa modem HELP!

Post by Boris Shomodjvara » Fri, 25 Feb 2000 04:00:00How to install NewCom 56kifxspa modem on RH 6.0?
Plese HELP!